Contributievragen

Wat zijn de leeftijdsgrenzen?
Mini: 6 tot 12 jaar
Jeugd: 12 tot 18 jaar
Senioren: vanaf 18 jaar

Hoe is de contributie opgebouwd?
Je betaald contributie voor de producten die je daadwerkelijk afneemt. De basis contributie is voor 90 minuten training per week. Daarnaast kan je extra trainen bij je eigen team of bij een ander team, meedoen aan selectietrainingen, competitie spelen of afgevaardigd worden voor rayon trainingen. Voor al deze producten wordt extra contributie in rekening gebracht.

Hoe hoog is de contributie?
Bekijk hier het tarievenoverzicht.

Wat zijn de lidmaatschapsperiodes?
Er zijn twee lidmaatschapsperiodes van vijf maanden per seizoen. De eerste loopt van 1 september t/m 31 januari en de tweede van 1 februari t/m 30 juni.

Wat zijn de opzegtermijnen?
Volleybal is een teamsport, wat betekent dat iedere speler een sportieve verantwoording heeft naar zijn medespelers. Vanuit dit oogpunt hanteert VOKO een opzegbeleid, waarbij opzeggen gedurende het seizoen zo veel mogelijk ontmoedigd wordt.

Het lidmaatschap kan daarom slechts op twee momenten beëindigd worden, namelijk op 31 december en op 30 juni. Hierbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@voko-oosterhout.nl)

Dit betekent het volgende:
– Opzeggen in de periode van 1 augustus tot en met 30 november betekent dat het lidmaatschap eindigt per 31 december. De VOKO contributie blijft dus verschuldigd tot en met 31 december (termijn 1 en 2) en stopt vanaf 1 januari (termijn 3 en 4);
– Opzeggen in de periode van 1 december tot en met 31 mei betekent dat het lidmaatschap eindigt per 30 juni. De VOKO contributie blijft dus verschuldigd tot en met 30 juni (ofwel einde seizoen);

De Nevobo contributie blijft hoe dan ook verschuldigd, omdat deze aan het begin van het seizoen is afgedragen aan de Nevobo.

Waarom wordt er inschrijfgeld berekend?
Om een lid in te schrijven worden eenmalige kosten gemaakt. VOKO heeft ervoor gekozen om deze kosten niet in de reguliere contributie te verwerken maar ook daadwerkelijk eenmalig door te berekenen.

Ik ben al eerder lid geweest, betaal ik dan opnieuw inschrijfgeld?
Je bent inschrijfgeld verschuldigd wanneer je de afgelopen 2 maanden geen lid bent geweest.

Wat is de contributiebrief?
Aan het begin van ieder seizoen worden veel veranderingen doorgevoerd die de hoogte van de contributie beïnvloeden. Daarom ontvangt ieder lid de contributiebrief waarin staat gespecificeerd welke producten in het nieuwe seizoen worden afgenomen, welke contributie daarbij hoort en hoe deze over de vier incassotermijnen is verdeeld.

Mag ik in termijnen betalen?
Iedereen betaalt via een verplichte automatische incasso in twee termijnen, te weten rond de 25e van de maanden oktober en januari.

Wie bepaald de hoogte van de contributie?
Jaarlijk wordt door de Algemene Leden Vergadering het contributiestelsel vastgesteld op voordracht van het Bestuur. De penningmeester bepaald aan de hand van het contributiestelsel de contributie voor ieder lid.

Wat betekenen de verschillende lidcategorieën op mijn factuur?
Verenigingscontributie: Dit geldt voor alle leden. Je betaalt voor een training van 90 minuten per week. Er wordt onderscheid gemaakt in Mini, Jeugd of Senior lid.
Extra training:  Dit is de bijdrage voor een extra training. Deze extra training kan zijn met het eigen team of bij een ander team van VOKO.
Volleybal zaal: competitie: Dit is de bijdrage voor deelname aan de NEVOBO-competitie
Competie ORV senioren: Dit is de bijdrage voor deelname aan de NEVOBO-competitie

Hoe kan ik een wijziging in mijn volleybalactiviteit doorgeven?
Als er iets verandert in je volleybalactiviteit dan kan je dit doorgeven aan de ledenadministratie. Op basis van de wijziging wordt door de penningmeester beoordeeld welke consequentie de wijziging heeft op de contributie.

Wat is de Nevobo contributie?
Leden van VOKO kunnen ervoor kiezen om competitie te spelen bij de Nevono. VOKO moet voor het deelnemen aan de competite kosten maken. Deze kosten worden doorberekend via de Nevobo contributie aan de competitie spelende leden.

Wat is de ORV contributie?
Leden van VOKO kunnen ervoor kiezen om competitie te spelen bij de ORV in Breda. VOKO moet voor het deelnemen aan de competitie kosten maken. Deze kosten worden doorberekend via de ORV contributie aan de competitie spelende leden.

Moet ik voor het hele jaar contributie betalen?
Bij VOKO wordt gedurende 10 maanden per jaar volleybal gespeeld. Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie berekend.

Hoe loopt het volleybal seizoen?
Het seizoen bij VOKO start op 1 september en loopt tot 30 juni. Afhankelijk van de vakantieplanning wordt in de loop van augustus gestart met de trainingen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Ik word lid na 1 september, hoeveel is dan de contributie?
Het VOKO gedeelte van de contributie wordt gedurende 10 maanden van het jaar gerekend. Na september worden de VOKO contributiebedragen met 10 procent per maand verlaagd. Het Nevobo en ORV gedeelte van de contributie wordt gedurende acht maanden van het jaar gerekend. Na September worden de Nevobo en ORV bedragen met 12.5 procent verlaagd.

Ik moet betalen voor extra training, waarom is dat?
De basis contributie gaat uit van éénmaal één training van 90 minuten per week. Er zijn teams die standaard 120 minuten trainen, deze leden betalen voor 30 minuten extra training. Er zijn ook teams die standaard een volledige tweede training per week hebben, deze leden betalen voor 90 of 120 minuten extra training. Er zijn leden die op individuele basis hebben besloten om mee te trainen bij een ander team dan het eigen team, deze leden betalen ook voor 90 minuten of 120 minuten extra training.

Ik moet een boete betalen, waarom is dat?
Als leden zich niet houden aan de voorschriften van de Nevobo dan wordt door de Nevobo een boete opgelegd aan VOKO. Als de boete verwijtbaar is aan het lid dan wordt de boete doorbelast aan de veroorzaker.

Ik ben zwanger, moet ik dan contributie betalen?
Wanneer je vanwege zwangerschap een poosje niet kan volleyballen dan kent VOKO een regeling. Over de inactieve periode hoef je het VOKO en ORV deel van de contributie niet te betalen. Als je meedoet in de Nevobo competitie moet je het Nevobo deel wel gewoon doorbetalen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je de zwangerschap per email melden aan de penningmeester en aangeven vanaf welke datum je verwacht te gaan stoppen met volleyballen. De inactieve periode gaat nooit eerder in dan de datum van melding. Als je weer gaat volleyballen, meld je dit vooraf aan de penningmeester.

Ik ben geblesseerd, moet ik dan contributie  betalen?
Wanneer je vanwege een blessure langer dan twee maanden niet kan volleyballen dan kent VOKO een regeling. Over de inactieve periode hoef je het VOKO en ORV deel van de contributie niet te betalen. Als je meedoet in de Nevobo competitie moet je het Nevobo gedeelte wel gewoon doorbetalen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je de blessure per email melden aan de penningmeester. De inactieve periode gaat nooit eerder in dan de datum van melding. Als je weer gaat volleyballen, meld je dit vooraf aan de penningmeester.

Ik ga op werk/studie reis, moet ik dan contributie  betalen?
Wanneer je vanwege een werk- of studiereis langer dan twee maanden niet kan volleyballen dan kent VOKO een regeling. Over de inactieve periode hoef je het VOKO en ORV deel van de contributie niet te betalen. Als je meedoet in de Nevobo competitie moet je het Nevobo gedeelte wel gewoon doorbetalen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je je reisplan voor je vertrek per email melden aan de penningmeester. De inactieve periode gaat nooit eerder in dan de datum van melding. Als je weer gaat volleyballen, meld je dit vooraf aan de penningmeester.

Ik ben minderjarig en moet toch de senioren contributie betalen?
Leden betalen de contributie die geldt voor het team waarin ze ingedeeld zijn. Mini’s die bij de jeugd spelen betalen de contributie voor jeugdleden en jeugdleden die bij de senioren spelenn betalen de contributie voor senioren.

Kent VOKO een kortingsregeling?
Nee, bij VOKO zijn geen kortingsregelingen van toepassing.
Ik wil niet via automatische incasso betalen, wat te doen?
Dan kunt u geen lid zijn van VOKO.

Hoe kan ik mijn machtiging automatische incasso intrekken?
Dit kan door een brief aan het secretariaat of een email aan de penningmeester te sturen. Omdat bij VOKO iedereen contributie betaald met een verplichte automatsche incasso is het intrekken van de machtiging hetzelfde als het opzeggen van je lidmaatschap. De machtiging wordt pas ingetrokken beschouwd als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Hoe kan ik een nieuw rekeningnummer doorgeven voor de incasso?
Dit kan door het invullen van een nieuw formulier automatsche incasso. Hiervoor kan je een inschrijfformulier gebruiken die in het tassenrek liggen of een leeg formulier opvragen bij de penningmeester.

Ik ben het niet eens met de incasso, wat kan ik dan doen?
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u contact opnemen met de Penningmeester van VOKO. Als u het na overleg met de penningmeester nog steeds niet eens bent met een afschrijving dan kunt u binnen 30 dagen na de afschrijving uw bank opdracht geven om de afschrijving ongedaan te maken. In dit geval is het nodig om het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van uw motivatie waarom u het niet eens bent met de afschrijving. Het bestuur zal dan in haar eerst volgende vergadering het geschil in behandeling nemen en een besluit nemen.

Hoe is het bedrag van de incasso opgebouwd?
Leden die een e-mail adres hebben opgegeven aan VOKO ontvangen voorafgaand aan de incasso een gespecificeerde factuur per e-mail. Het is de bedoeling dat leden de specificatie controleren en eventuele opmerkingen per email richten aan de penningmeester.

Mijn contributie wordt door Stichting Leergeld betaald, wat te doen?
VOKO heeft met Stichting Leergeld afgesproken dat de factuur rechtstreeks naar Stichting Leergeld wordt verzonden. Stichting Leergeld regelt de betaling. Deze leden hoeven geen machtiging automatische incasso af te geven. Voor 1 september of bij aanmelding melden aan de penningmeester dat de contributie door stichting Leergeld wordt betaald.

Mijn vraag staat er niet bij, wat moet ik doen?
Richt uw nieuwe vraag per email aan penningmeester@voko-oosterhout.nl

© Copyright - VOKO - Oosterhout | desiged by SmartSV